Urząd Gminy w Dobroniu

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Gminy Dobroń

Podłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej
Inspektor ds. inwestycji gminnych
Daria Kajzer

tel: +48 43 677 26 83 wew.140
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 4
daria.kajzer@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek o wydanie Warunków Technicznych
 • Zgłoszenie rozpoczęcia robót

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek zgłoszenie

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
Inspektor ds. ochrony środowiska
Marcin Wnuk

tel: +48 43 677 26 83 wew.125
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 9
marcin.wnuk@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (kopia): akt notarialny, umowa najmu, umowa dzierżawcy lub inny)
 • Protokół odbioru końcowego(w przypadku nowego przyłącza)
 • Protokół przekazania wodomierza głównego wraz z odczytem wskazań z dnia przekazania, sporządzony przez Strony (w przypadku zmiany właściciela)
 • Inwentaryzacja geodezyjna przełącza (w przypadku nowego przyłącza)

Papierowo

Stanowisko ds. ochrony środowiska
Bud. B pok. nr 9

Do pobrania:

wniosek

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Inspektor ds. ochrony środowiska
Marcin Wnuk

tel: +48 43 677 26 83 wew.125
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 9
marcin.wnuk@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Pozostałe dokumenty wyszczególnione zostały we wniosku

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

Wniosek

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Inspektor ds. ochrony środowiska
Marcin Wnuk

tel: +48 43 677 26 83 wew.125
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 9
marcin.wnuk@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Załączniki do wniosku (wyszczególnione we wniosku)
 • Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne
 • Udokumentowanie gotowości odbioru ścieków przez stację zlewną
 • Opłata skarbowa za wydanie zezwolenia wynosi 107 zł.

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

Wniosek Oświadczenie

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (osoby fizyczne)
Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Urszula Śliz

tel: +48 43 677 26 83 wew.141
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
rolnictwo@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Wniosek na wycinkę drzewa na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Urszla Śliz

tel: +48 43 677 26 83 wew.141
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
rolnictwo@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Inspektor ds. Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Wodnej
Urszula Śliz

tel: +48 43 677 26 83 wew.141
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
rolnictwo@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Wypis i wyrys z planu zagospodarowania
Inspektor ds. ładu przestrzennego i drogownictwa
Dariusz Płuciennik

tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Decyzje o warunkach zabudowy
Inspektor ds. ładu przestrzennego i drogownictwa
Dariusz Płuciennik

tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • 2 egz. mapy do celów opiniodawczych / ewentualnie do celów projektowych/ w skali 1:500 lub 1:1000, mapa ma obejmować teren objęty wnioskiem wraz z obszarem podlegającym analizie /w odległości nie mniejszej niż trzykrotna szerokość frontu działki, nie mniejszej niż 50m/ z naniesioną lokalizacją projektowanych obiektów i orientacyjnymi odległościami od granic działki
 • Pełny wypis z ewidencji gruntów dla działki inwestora
 • Skrócony wypis w ewidencji gruntów dla działek sąsiednich + droga
 • Odpis pełnomocnictwa do występowania w imieniu inwestora /w przypadku gdy podanie składa pełnomocnik/
 • 3 egz. raportu – w przypadku inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których raport oddziaływania na środowisko jest wymagany na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.. /Dz.U nr 179 poz. 1490 z dnia 29.10.202 r/
 • Po 1 egz. wstępnych zapewnień dostaw i warunków przyłączenia do sieci / energetycznych, wodociągowych, gazowych itp./

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Zajęcie pasa drogowego – drogi gminne publiczne
Inspektor ds. ładu przestrzennego i drogownictwa
Dariusz Płuciennik

tel: +48 43 677 26 83 wew.114
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 3
planowanie@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Pozostałe dokumenty wyszczególnione zostały we wniosku

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Małgorzata Adamek
Iwona Irzykowska

tel: +48 43 677 26 83 wew.127
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 7
podatki@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Informacja

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Do pobrania:

podatki.gov.pl

Deklaracja na podatek rolny
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Małgorzata Adamek
Iwona Irzykowska

tel: +48 43 677 26 83 wew.127
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 7
podatki@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
Deklaracja na podatek od nieruchomości
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Małgorzata Adamek
Iwona Irzykowska

tel: +48 43 677 26 83 wew.127
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 7
podatki@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
Deklaracja na podatek leśny
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Małgorzata Adamek
Iwona Irzykowska

tel: +48 43 677 26 83 wew.127
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 7
podatki@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.
Deklaracja na podatek od środków transportowych
Sekretariat
Gabryela Kluch

tel: +48 43 677 26 83 wew.111
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 7
sekretariat@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Składanie deklaracji i informacji w formie elektronicznej od 1 lipca 2019 r. jest możliwe za pośrednictwem strony epuap.gov.pl. Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych do tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Do pobrania:

podatki.gov.pl

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Kamila Jasitczak

tel: +48 43 677 26 83 wew.125
Urząd Gminy
Bud. B pok. nr 9
kamila.jasitczak@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Deklaracja

Papierowo

Stanowisko ds. gospodarki komunalnej
Bud. B pok. nr 9

Własna działalność gospodarcza
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska -zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Działalność gospodarcza
Bud. A pok. nr 15

Elektronicznie

ceidg

Do pobrania:

wniosek

Krajowy Rejestr Sądowy
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska -zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska -zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

zezwolenie na alkohol

Do pobrania:

wniosek

Zezwolenie na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska -zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska -zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A Ip. pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Oświadczenie

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Do pobrania:

oświadczenie

Ustalenie numeru porządkowego
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Elżbieta Janeczek-Łagan

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 15
grunty@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Kopia mapy

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Elektronicznie

wyślij przez epuap

Do pobrania:

wniosek

Wydanie zaświadczenia o numerze porządkowym
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Elżbieta Janeczek-Łagan

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 15
grunty@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Elżbieta Janeczek-Łagan

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A Ip.pok. nr 15
grunty@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Pozostałe dokumenty wyszczególnione zostały we wniosku

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych - catering
Inspektor ds. działalności gospodarczej
Wioleta Głowińska zastępstwo Anita Kimla

tel: +48 43 677 26 83 wew.124
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 15
mailto:dzialalnoscgospodarcza@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Sekretariat
Bud. A pok. nr 1

Do pobrania:

wniosek

Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz z rejestru PESEL
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Zgłoszenie pobytu czasowego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Zgłoszenie pobytu stałego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłuzej niż 6 miesięcy
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

pełnomocnictwo

Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z rejestru dowodów osobistych
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Wniosek o wydanie dowodu osobistego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Zgłoszenie zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Zgłoszenie cofnięcia zawieszenia certyfikatów w dowodzie osobistym
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Zgłoszenia nieuprawnionego wykorzystania danych osobowych(kradzież tożsamości)
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Głosowanie przez pełnomocnika
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek
 • Zgoda

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Dopisywanie do spisu wyborców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Pisemna deklaracja niezbędna do wpisania do rejestru wyborców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Pisemna deklaracja niezbędna do wpisania do rejestru wyborców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Udostępnienie rejestru wyborców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego
Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych
Renata Saładaj

tel: +48 43 677 26 83 wew.116
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 14
renata.saladaj@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 14

Do pobrania:

wniosek

Odpisy aktów stanu cywilnego
Kierownik USC
Anna Szczepanik

tel: +48 43 677 26 83 wew.119
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 12
usc@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Urząd Stanu Cywilnego
Bud. A pok. nr 12

Do pobrania:

wniosek

Wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym
Kierownik USC
Anna Szczepanik

tel: +48 43 677 26 83 wew.119
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 12
usc@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Urząd Stanu Cywilnego
Bud. A pok. nr 12

Do pobrania:

wniosek

Zmiana imienia i nazwiska
Kierownik USC
Anna Szczepanik

tel: +48 43 677 26 83 wew.119
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 12
usc@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Urząd Stanu Cywilnego
Bud. A pok. nr 12

Do pobrania:

wniosek

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
Kierownik USC
Anna Szczepanik

tel: +48 43 677 26 83 wew.119
Urząd Gminy
Bud. A pok. nr 12
usc@dobron.ug.gov.pl

Potrzebne dokumenty:

 • Wniosek

Papierowo

Ewidencja ludności
Bud. A pok. nr 12

Do pobrania:

wniosek